دبیرستان ایراندخت دانش آموزان برتر ریاضی آموزش و پرورش قدرتمندترین سلاحی است که می توانیم با آن دنیا را تغییر دهیم.

دبیرستان ایراندخت

دانش آموزان برتر ریاضی

آموزش و پرورش قدرتمندترین سلاحی است که می توانیم با آن دنیا را تغییر دهیم.

اطلاعات تماس

دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی ایراندخت

آدرس:

تلفن:

فکس:

ایمیل: